ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง >>>  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด : ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 จำนวน 1 ตำแหน่ง
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 18 ข้อ 19 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างให้เป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อการสรรหาละเลือกสรร
พนักงานจ้างทั่วไป (กองคลัง)
- ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี นับถึงวันสมัคร
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ตาม รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน จิตไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจ
(ง) เป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ หรือถูกพักงานขององค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น และกรุงเทพมหานคร
- 2 –

(6) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือ เลิกจ้าง เพราะ กระทำผิดวินัย จากองค์การรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น และกรุงเทพมหานคร
(7) ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุก โดย พิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจภาคสนาม การนำเข้าข้อมูลในระบบ จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุม และการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้
งานสำรวจภาคสนาม
-สำรวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยยึดถือตามหลักกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-สำรวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ ขนาด จำนวนชั้น ประเภท พร้อมกับถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล
-สำรวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับป้าย พร้อมกับภาพถ่ายเป็นข้อมูลดิจิตอล
-จัดเก็บแบบสำรวจข้อมูลที่ (ผ.ท.1) แบบสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2) แบบสำรวจเกี่ยวกับป้าย (ผ.ท.3) และเอกสารข้อมูลที่ดินที่คัดลอกมาแต่ละแปลงไว้ด้วยกัน
-วาดผังบริเวณตำแหน่งโรงเรือนและตำแหน่งป้ายในรูปแปลงที่ดิน
-ใส่ราคาประเมินที่ดิน
การนำเข้าข้อมูลในระบบ
-นำข้อมูลการสำรวจข้อมูลภาคสนามลงในโปรแกรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 V.4
-นำเข้าข้อมูลมูลภาพถ่ายโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและป้ายลงในโปรแกรม LTAX 3000 V.4
-นำเข้าตำแหน่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและป้ายลงในโปรแกรม LTAX GIS
-สามารถตรวจสอบระบุแสดง ตำแหน่ง ภาพ วันเวลา ที่สำรวจ กับโปรแกรม GOOGLE EARTH
จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถประมวลผลด้วยโปรแกรม LTAX 3000 V.4
-แสดงการจัดทำ ภดส.3 แบบรวม
-แสดงแบบ ภดส.3 แบบรายบุคคล
-แสดงแบบ ภดส.1
-แสดงแบบ ภดส.6
-แสดงแบบ ภดส.7
-แสดงแบบเอกสารเอกสารแนบท้าย
- 3 -

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป จะได้รับค่าตอบแทน 9,000.- บาท

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
4.1 ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565
4.2 การสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปถ่ายด้วย
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
สำหรับการรับสมัครสอบในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันตรวจสอบรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปเฉพาะตำแหน่งตรงประกาศรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบรายใดขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ จะไม่มีสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล

6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาละเลือกสรร
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- 4 -

8. หลักสูตรและวิธีการสรรหาละเลือกสรร
8.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ไหวพริบ ปฏิภาน บุคลิกท่าที มนุษยสัมพันธ์ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏงานอื่นของผู้เข้าสอบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
8.2 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าสอบได้ จะต้องเป็นผู้ที่สรรหาและเลือกสรรได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

10. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรได้ จะเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีที่ผู้สรรหาและเลือกสรรได้คะแนนเท่ากัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาละเลือกสรร จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันและได้ขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับสรรหาและเลือกสรรได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ผู้ที่ผ่านการสรรหาละเลือกสรร จะได้รับค่าจ้างตามที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามระบุไว้ในข้อ 3. ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา มีอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อการสรรหาละเลือกสรร ได้ก่อน ก่อนที่จะมีการจ้าง

11. ระยะเวลาการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
11.1 ระยะเวลาการจ้าง
- ระยะเวลาการจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565
11.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา จะกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้าง ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประเมินในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม ครั้งที่ 2 ประเมินในช่วงการปฏิบัติงานระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565(นายจรวย จิตต์ชื่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา


ผนวก ก
เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา
เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจภาคสนาม การนำเข้าข้อมูลในระบบ จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุม และการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดังนี้
1.งานสำรวจภาคสนาม
-สำรวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยยึดถือตามหลักกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-สำรวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ ขนาด จำนวนชั้น ประเภท พร้อมกับถ่ายภาพเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอล
-สำรวจข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับป้าย พร้อมกับภาพถ่ายเป็นข้อมูลดิจิตอล
-จัดเก็บแบบสำรวจข้อมูลที่ (ผ.ท.1) แบบสำรวจข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2) แบบสำรวจเกี่ยวกับป้าย (ผ.ท.3) และเอกสารข้อมูลที่ดินที่คัดลอกมาแต่ละแปลงไว้ด้วยกัน
-วาดผังบริเวณตำแหน่งโรงเรือนและตำแหน่งป้ายในรูปแปลงที่ดิน
-ใส่ราคาประเมินที่ดิน
2.การนำเข้าข้อมูลในระบบ
-นำข้อมูลการสำรวจข้อมูลภาคสนามลงในโปรแกรมนำเข้าข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX 3000 V.4
-นำเข้าข้อมูลมูลภาพถ่ายโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและป้ายลงในโปรแกรม LTAX 3000 V.4
-นำเข้าตำแหน่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างและป้ายลงในโปรแกรม LTAX GIS
-สามารถตรวจสอบระบุแสดง ตำแหน่ง ภาพ วันเวลา ที่สำรวจ กับโปรแกรม GOOGLE EARTH
3.จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถประมวลผลด้วยโปรแกรม LTAX 3000 V.4
-แสดงการจัดทำ ภดส.3 แบบรวม
-แสดงแบบ ภดส.3 แบบรายบุคคล
-แสดงแบบ ภดส.1
-แสดงแบบ ภดส.6
-แสดงแบบ ภดส.7
-แสดงแบบเอกสารเอกสารแนบท้าย


ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในการจัดเก็บรายได้ และการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กฎหมาย กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จะได้รับค่าตอบแทน 9,000.- บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 239 คน